ORGAN PROWADZĄCY PCKZiU

Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu w Jaworze. 

DYREKTOR PCKZiU

Dyrektorem Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze jest mgr Lucyna Buczkowska.
Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.
Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
  • kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i prawidłowe ich wykorzystanie, organizowanie administracji, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
  • dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. W
  • uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony do innej szkoły.
  • decyduje o ilości i organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
  • decyduje o przydziale godzin nauczania i czynnościach dodatkowych dla nauczycieli,
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  • decyduje o przyjęciu uczniów i słuchaczy do szkoły lub przyjmuje uczniów i słuchaczy do szkoły na podstawie decyzji komisji rekrutacyjno-klasyfikacyjnej. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów określa Regulamin rekrutacji uczniów,
  • realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
  • zarządzeniem dyrektora wprowadza obowiązujące przepisy wewnętrzne szkoły.
 2. W zakresie spraw finansowych:
  • realizuje plan finansowy, w szczególności poprzez prawidłowe dysponowanie określonymi w nim środkami.
 3. Sprawuje nadzór nad:
  • przygotowywaniem projektów planów pracy szkoły,
  • opracowaniem arkusza organizacji szkoły,
  • ustaleniem tygodniowego rozkładu zajęć.
 4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
  • organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
  • organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
 5. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
  • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, słuchaczy i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
  • wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
  • współpraca z koordynatorem ds. bezpieczeństwa.
 6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przydziału zakresu czynności i kompetencji,
  • przyznawanie nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności decyduje o:
   • zasadach i kryteriach oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
   • regulaminie pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły,
   • regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 7. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 8. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 9. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 10. Przedstawia Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły.
 11. Udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
 12. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz jednostkami dokształcania nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 13. Dyrektor może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia.

RADA PEDAGOGICZNA PCKZiU

Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej, który ponadto przygotowuje zebrania i zawiadamia wszystkich członków RP o ich terminie i porządku, jest dyrektor szkoły.

Oprócz przewodniczącego z inicjatywą zorganizowania zebrania może wystąpić:

 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • organ prowadzący szkołę,
 • co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Przynajmniej dwa razy w roku szkolnym dyrektor zapoznaje członków RP z ogólnymi wnioskami wynikającymi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły, organizuje ponadto:

 • zebrania uchwalające wyniki klasyfikowania i promowania,
 • rady szkoleniowe i inne (w miarę potrzeb).

W zebraniach z głosem doradczym mogą brać udział osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy PCKZiU i wewnątrz szkolnych regulaminów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 • ustalanie szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia.

Uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących realizuje dyrektor współpracując z jej członkami.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 • propozycje dyrektora dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauczania,
 • kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole powoływanych i odwoływanych przez dyrektora szkoły,
 • wniosek organu prowadzącego o przedłużeniu powierzonej funkcji dyrektora.

Rada Pedagogiczna może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o powołanie Rady Szkoły.

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Przedstawiciele RP wchodzą w skład komisji powoływanej do wyłonienia kandydata na dyrektora PCKZiU w drodze konkursu na zasadach określonych art. 36a Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i go zatwierdza.

Uchwały RP są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, posiedzenia Rady są protokołowane.

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu RP, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

RADA RODZICÓW PCKZiU

Rada Rodziców jest społecznym i samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziała z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem nadzorującym i prowadzącym szkołę oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Zasady wybierania i działania Rady Rodziców określa regulamin uchwalony na ogólnym zebraniu rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Rodzice za pośrednictwem Rady Rodziców przedstawiają nauczycielom, dyrektorowi oraz organom opinie o istotnych sprawach szkoły.

Rada Rodziców może dokonać społecznej oceny pracy szkoły, przedstawić ją władzom szkoły i organowi nadzorującemu i prowadzącemu.

Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie skierowane do uczniów (i realizowane przez nauczycieli) treści i działania o charakterze wychowawczym oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i danego środowiska.

Rada rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego szkoły oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

Jeżeli rada rodziców w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie osiągnie porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego albo programu profilaktyki, programy te ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (programy te będą obowiązywać do czasu uchwalenia własnych programów przez radę rodziców i radę pedagogiczną).

W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności Rady rodziców. Rada rodziców gospodaruje środkami finansowymi w porozumieniu z organami szkoły. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu rady rodziców.

Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

 • w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – dyrektor,
 • w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia rady rodziców – właściwy organ rady rodziców.

Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców przez przewodniczącego rady rodziców.

Drugi termin zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi przewodniczący obrad zgromadzenia wyłoniony z grona obecnych uczestników zgromadzenia.

Z głosem doradczym w zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

 • dyrektor lub wyznaczony przez niego wicedyrektor,
 • osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Rodziców,
 • osoby dopuszczone do udziału przez zgromadzenie.

Obrady zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

Uchwały zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej quorum:

 • połowy rodziców – w pierwszym terminie zgromadzenia,
 • bez względu na frekwencję rodziców – w drugim terminie.

Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów za, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów przeciw. Głosy wstrzymujące się są pomijane.

Rada Rodziców może typować przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PCKZiU

Samorząd Uczniowski służy urzeczywistnianiu zasad realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów oraz rozwijania samorządności uczniowskiej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16 czerwiec 2021 18:35 Sławomir Pieszczek